Käyttöehdot

Tulosta

Käyttöehdot

Indeksi:

1 artikla - Määritelmät

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla - Soveltamisala

4 artikla - Tarjous

5 artikla - Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta -aikana

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

10 artikla - Poissulkemisoikeus

11 artikla - Hinta

12 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja lisätakuu

13 artikla - Toimitus ja toteutus

14 artikla - Kesto liiketoimet: kesto, peruutus ja pidennys

15 artikla - Maksu

16 artikla - Valitusmenettely

17 artikla - Kiistat

18 artikla - Lisä- tai erilaiset säännökset

1 artikla - Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:

 1. Lisäsopimus: sopimus, jolla kuluttaja ostaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimuksen yhteydessä ja nämä tuotteet, digitaalinen sisältö ja/tai palvelut toimittaa yrittäjä tai kolmas osapuoli sopimus kolmannen osapuolen ja yrittäjän välillä;
 2. Pohdinta -aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi kauppaan, liiketoimintaan, käsityöhön tai ammattiin liittyvissä tarkoituksissa;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: tiedot, jotka on tuotettu ja toimitettu digitaalisessa muodossa.
 6. Kestoaika: sopimus, joka ulottuu tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännölliseen toimitukseen tietyn ajanjakson aikana.
 7. Kestävä tietoväline: mikä tahansa työkalu - mukaan lukien sähköposti -, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka estää tulevan kuulemisen tai käytön tarkoitukseen räätälöidyn ajan mihin tiedot on tarkoitettu ja jotka mahdollistavat tallennettujen tietojen muuttamattoman muuttamisen;
 8. Peruutusoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
 9. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita, (pääsyn) digitaaliseen sisältöön ja/tai palveluihin kuluttajille etänä;
 10. Etäsopimus: sopimus, joka on tehty yrittäjän ja kuluttajan välillä tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyynnin järjestetyn järjestelmän puitteissa ja jossa yksinoikeus tai yhteinen käyttö tehdään aina sopimus. käyttää yhtä tai useampaa tekniikkaa etäviestintään;
 11. Malli peruutuslomakkeelle: näiden ehtojen liitteessä I oleva eurooppalainen malli peruutuslomakkeesta. Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta tilauksensa osalta.
 12. Etäviestintätekniikka: keinot, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja yrittäjän on tapahduttava samassa huoneessa samanaikaisesti.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Nancy HomeStore

Scheepmakershaven 29a, 3011 VA Rotterdam;

Sähköposti: info@nancyhomestore.nl

Kauppakamarin numero: 72336404

ALV -tunniste: NL859076830B01

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asianmukaista lupajärjestelmää:

tiedot valvontaviranomaisesta.

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

 • ammatillinen yhdistys tai organisaatio, johon hän kuuluu;
 • ammattinimike, paikka EU: ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se myönnettiin;
 • viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammattisääntöihin ja tiedot siitä, missä ja miten nämä ammattisäännöt ovat saatavilla.

3 artikla - Sovellettavuus

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja kaikkia yrittäjän ja kuluttajan välisiä etäsopimuksia.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleiset ehdot voidaan katsoa yrittäjän luona ja että ne lähetetään maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä. < /li>
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, huolimatta edellisestä kappaleesta ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voidaan tallentaa yksinkertaisella tavalla kestävällä tietovälineellä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisissä ehdoissa voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään maksutta kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muuten.
 4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin ja kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan säännökseen, joka on hänelle edullisin, jos ristiriitaiset olosuhteet. .

Artikkeli 4 - Tarjous

 1. Jos tarjous on rajoitettu voimassa tai siihen liittyy ehtoja, se ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai virheet eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaisia ​​tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

5 artikla - Sopimus

 1. Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus tehdään silloin, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siihen liittyvät ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa tarjouksen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen tietojen sähköisen siirron ja turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin.
 4. Lainsäädännön puitteissa yrittäjä voi tietää itse, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen tekemiselle vastuullisesti. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen perusteella hyvät syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä perustellusti tai liittää toimeen erityisehdot.
 5. Yrittäjä lähettää viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimituksen jälkeen kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalle tietoväline:
 6. yrittäjän toimipaikan vierailuosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
 7. ehdot, joilla ja millä tavalla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, tai selkeä lausunto peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 8. tiedot takuista ja olemassa olevasta huoltopalvelusta;
 9. hinta, joka sisältää kaikki tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön verot; soveltuvin osin toimituskulut; ja maksutapa, toimitus tai etäsopimuksen toteuttaminen;
 10. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus kestää yli vuoden tai on toistaiseksi voimassa oleva;
 11. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruutuslomakkeen malli.
 12. Jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi, edellisen kappaleen määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteet:

 1. Kuluttaja voi purkaa tuotteen ostamista koskevan sopimuksen vähintään 14 päivän harkinta -aikana ilman perusteluja. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu harkinta -aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliike, on vastaanottanut tuotteen, tai:
 3. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivä, jolloin kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi, jos hän on selvästi ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilausprosessia, kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusajat.
 4. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jolloin kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;
 1. jos sopimukset koskevat tuotteiden säännöllistä toimitusta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Palvelut ja digitaalinen sisältö, jota ei tarjota konkreettisella välineellä:

 1. Kuluttaja voi purkaa palvelusopimuksen ja sopimuksen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä vähintään 14 päivään ilman syytä. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä.
 2. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu harkinta -aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

Pidennetty jäähdytysaika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, jota ei toimiteta materiaalivälineellä, jos et ilmoita peruuttamisoikeudesta:

 1. Jos yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruutuslomakkeen mallia, harkinta -aika päättyy 12 kuukauden kuluttua alkuperäisen harkinta -ajan päättymisestä, joka on määritetty tämä artikkeli.
 2. Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä kappaleessa tarkoitetut tiedot 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun kuluttaja saanut nämä tiedot.

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta -aikana

 1. Harkinnan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Perusperiaatteena on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saisi tehdä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa vain tuotteen poistosta, joka johtuu tuotteen käsittelystä, joka ylittää 1 kohdassa sallitun.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen poistosta, jos yrittäjä ei ole toimittanut hänelle kaikkia lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen.

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän ilmoittaa tästä yrittäjälle harkinta-ajan kuluessa peruutuslomakkeen avulla tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
 2. Kuluttaja palauttaa tuotteen tai luovuttaa sen (valtuutetulle edustajalle) yrittäjälle mahdollisimman pian, mutta 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeisestä päivästä. Tämä ei ole tarpeen, jos yrittäjä on tarjonnut noutaa tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta -ajan päättymistä.
 3. Kuluttaja palauttaa tuotteen mukana toimitetuilla lisävarusteilla, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan ja yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Kuluttajalla on riski ja todistustaakka peruutusoikeuden oikeasta ja oikea -aikaisesta käyttämisestä.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä ilmoittaa kantavansa kustannukset itse, kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuskustannuksia.
 6. Jos kuluttaja vetäytyy, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun tarjoaminen tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole valmistettu myytäväksi rajoitetussa määrin tai tietty määrä, alkaa jäähtymisaikana, kuluttaja on yrittäjälle velkaa summan, joka on verrannollinen siihen osaan velvoitetta, jonka yrittäjä on täyttänyt peruuttamishetkellä verrattuna velvoitteen täyttämiseen.
 7. Kuluttaja ei maksa kustannuksia palveluista tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole valmistettu myytäväksi rajoitetussa määrin tai määrässä, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos: < /li>
 8. yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisesta aiheutuvista kustannuksista tai peruutuslomakkeen mallista, tai
 9. kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista harkinta -aikana.
 10. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos:
 11. ennen sopimuksen toimittamista hän ei ole nimenomaisesti suostunut aloittamaan sopimuksen täyttämistä ennen harkinta-ajan päättymistä;
 12. hän ei ole myöntänyt menettäneensä peruuttamisoikeutensa suostumustaan ​​antaessaan; tai
 13. yrittäjä ei ole vahvistanut tätä kuluttajan lausuntoa.
 14. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan lain nojalla.

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

 1. Jos yrittäjä tekee kuluttajan ilmoituksen peruuttamisesta sähköisesti, hän lähettää välittömästi vastaanottotodistuksen tämän ilmoituksen saatuaan.
 2. Yrittäjä palauttaa kaikki kuluttajan maksut, mukaan lukien palautetun tuotteen yrittäjän veloittamat toimituskulut, viipymättä mutta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut hänelle peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa noutaa tuotetta itse, hän voi odottaa takaisinmaksua, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi on aikaisempi.
 3. Yrittäjä käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt korvaukseen, ellei kuluttaja suostu erilaiseen tapaan. Hyvitys on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut halvemman toimitustavan kuin halvin tavallinen toimitus, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimman menetelmän lisäkustannuksia.

10 artikla - Poissulkemisoikeus

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessaan, ainakin sopimuksen tekemisen yhteydessä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja joita voi esiintyä peruuttamisajan kuluessa;
 2. Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa. huutokaupanpitäjä ja jos tarjouskilpailun voittaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
 3. Palvelusopimukset palvelun täyden suorittamisen jälkeen, mutta vain jos:
 4. toteutus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella; ja
 5. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa heti, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen;
 6. Alankomaiden siviililain ja matkustajaliikennesopimusten kohdassa 7: 500 tarkoitetut pakettimatkat;
 7. Palvelusopimukset majoituksen tarjoamisesta, jos sopimuksessa on määrätty tietty suorituspäivä tai -aika ja muu kuin asuintarkoituksiin, rahtikuljetukset, autonvuokrauspalvelut ja ateriapalvelut;
 8. Vapaa -ajan aktiviteetteihin liittyvät sopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietty päivämäärä tai aika sen täytäntöönpanoa varten.
 9. Kuluttajien vaatimusten mukaisesti valmistetut tuotteet, jotka eivät ole esivalmistettuja ja jotka on valmistettu kuluttajan henkilökohtaisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 10. tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden käyttöikä on rajallinen;
 11. Suljetut tuotteet, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveyden tai hygienian vuoksi ja joiden sinetti on rikki toimituksen jälkeen;
 12. Tuotteet, jotka ovat luonteeltaan peruuttamattomasti sekoitettuja muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;
 13. Alkoholijuomat, joiden hinnasta sovittiin sopimuksen tekemisen yhteydessä, mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joilla yrittäjällä ei ole vaikutus
 14. Suljetut ääni-, videotallenteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikki toimituksen jälkeen;
 15. sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
 16. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:
 17. toteutus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella; ja
 18. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa.

Artikla 11 - Hinta

 1. Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tarjottavien tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hintojen muutoksia.
 2. Toisin kuin edellinen kappale, yrittäjä voi tarjota vaihtuvia tuotteita tai palveluita, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa. Tämä riippuvuus vaihtelusta ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, ilmoitetaan tarjouksessa.
 3. Hintojen korotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.
 4. Hintojen korotukset kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt tämän ja:
 5. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
 6. kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.
 7. Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla - Sopimuksen ja lisätakuun noudattaminen

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa esitettyjen eritelmien, kohtuullisia luotettavuutta ja/tai käytettävyyttä koskevien vaatimusten ja sopimuksen tekemispäivänä voimassa olevien säännösten mukaiset ja/tai tai hallituksen määräyksiä. Yrittäjä takaa sopimuksen mukaan myös sen, että tuote soveltuu muuhun kuin normaaliin käyttöön.
 2. Yrittäjän, hänen toimittajansa, valmistajansa tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoita laillisia oikeuksia ja väitteitä, joita kuluttaja voi vedota yrittäjää vastaan ​​sopimuksen nojalla, jos yrittäjä on jättänyt täyttämättä osansa sopimuksesta.
 3. Ylimääräisellä takuulla tarkoitetaan yrittäjän, hänen toimittajansa, maahantuojansa tai tuottajansa kaikkia velvoitteita, joissa hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät lain edellyttämät vaatimukset siinä tapauksessa, että hän on laiminlyönyt osansa sopimuksen. .

13 artikla - Toimitus ja toteutus

 1. Yrittäjä on mahdollisimman varovainen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotteita koskevia tilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
 3. Kun näiden yleisten ehtojen 4 artiklan määräyksiä noudatetaan asianmukaisesti, yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei toisin ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida tai voidaan suorittaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja hänellä on oikeus saada korvausta.
 4. Edellisen kappaleen mukaisen purkamisen jälkeen yrittäjä palauttaa välittömästi kuluttajan maksaman summan.
 5. Tuotteiden vahingoittumisen ja/tai katoamisen riski on yrittäjällä siihen asti, kun tuote toimitetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle edustajalle, joka on ilmoitettu yrittäjälle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

14 artikla - Kesto tapahtumat: kesto, peruutus ja pidennys

Peruutus :

 1. Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräämättömäksi ajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, noudattaen sovittuja peruuttamissääntöjä ja irtisanomisaika enintään yksi kuukausi.
 2. Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, milloin tahansa määräajan loppua kohti noudattaen asianmukaisesti sovitut peruutussäännöt ja vähintään yhden kuukauden irtisanomisaika.
 3. Kuluttaja voi tehdä edellisissä kappaleissa tarkoitetut sopimukset:
  • peruuta milloin tahansa, eivätkä ne rajoitu peruuttamiseen tiettynä aikana tai ajanjaksona;
  • ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hän teki;
  • peruuta aina samalla varoitusajalla kuin yrittäjä on itselleen asettanut.

Laajennus :

 1. Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, ei saa jatkaa tai uusia tiettynä ajanjaksona.
 2. Toisin kuin edellinen kappale, sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu päivittäisten uutisten sekä viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja vastustaa tätä jatkettua sopimusta. voi lopettaa pidennyksen päättymisen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa hiljaisesti määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa peruuttaa irtisanomisajan. yli kuukauden. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa, päivittäisten, uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien toimitukseen.
 4. Sopimus, jonka kesto on rajoitettu päivittäisten, uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien (kokeilu- tai esittelytilaus) säännölliseen toimittamiseen, ei jatku hiljaisesti ja päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson jälkeen.

Kallis :

 1. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sopimuksen päättymistä kesto.

15 artikla - Maksu

 1. Jollei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan velat on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai, jos jäähdytysaikaa ei ole 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos kyseessä on palvelun tarjoamista koskeva sopimus, tämä ajanjakso alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kun kuluttajat myyvät tuotteita kuluttajille, kuluttajaa ei voi koskaan velvoittaa yleisin ehdoin maksamaan yli 50% etukäteen. Kun ennakkomaksu on määrätty, kuluttaja ei voi vedota oikeuksiinsa asianomaisen tilauksen tai palvelun suorittamisesta ennen kuin ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvoitettaan ajoissa, sen jälkeen kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja yrittäjä on antanut kuluttajalle 14 päivän ajan maksuvelvoitteidensa täyttämiseksi, Jos maksua ei suoriteta tämän 14 päivän aikana, lakisääteinen korko on velkaa vielä maksettavasta summasta ja yrittäjällä on oikeus periä hänelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Nämä perintäkustannukset ovat enintään: 15% maksamattomista määristä aina 2 500 euroon asti; 10% seuraavasta 2500 eurosta ja 5% seuraavasta 5 000 eurosta, vähintään 40 euroa, =. Yrittäjä voi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenteista kuluttajan hyväksi.

16 artikla - Valitusmenettely

 1. Yrittäjällä on riittävän julkinen valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on toimitettava täydellisesti ja selkeästi kuvattuina yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut virheet.
 3. Yrittäjälle lähetettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos valitus vaatii ennakoitavissa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottamisilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
 4. Kuluttajan on annettava yrittäjälle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus keskinäisessä neuvottelussa. Tämän määräajan jälkeen syntyy riita, joka on riitojenratkaisumenettelyn alainen.

17 artikla - Riidat

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan vain Alankomaiden lakia.

18 artikla - Lisä- tai erilaiset säännökset

Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisämääräykset tai -määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi säilyttää ne helposti saatavilla olevalla tietoväline.

Liite I: Peruutuslomakkeen malli

Malli peruutuslomakkeesta

(täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

 • Vastaanottaja: [yrittäjän nimi]

[maantieteellinen osoite yrittäjä]

[faksinumeroyrittäjä, jos saatavilla]

[Yrittäjän sähköpostiosoite tai sähköinen osoite]

 • Ilmoitan/me* täten ilmoitamme teille, että minä/me* solmimme sopimuksen

seuraavien tuotteiden myynti: [tuotenimitys]*

seuraavan digitaalisen sisällön toimittaminen: [nimitys digitaalinen sisältö]*

seuraavan palvelun tarjoaminen: [nimityspalvelu]*,

peruuta/peruuta*

 • Tilattu*/vastaanotettu* [palvelujen tilauspäivä tai tuotteiden vastaanottopäivä]
 • [Kuluttajan nimi]
 • [Osoita kuluttajia]
 • [Allekirjoituskuluttaja] (vain, kun tämä lomake lähetetään paperilla)
 • [Päivämäärä]
Suodattimet
Sort
display